CPU 매개변수 비교 및 성능 평가

포괄적인 매개변수 정보

다차원 평가

x86 및 ARM 아키텍처를 다룹니다.

CPU 성능 순위(싱글 코어)

CPU 이름 CPU 브랜드 코어 수 스레드 수 싱글 코어 성능 제작과정 주파수 범위
Apple M4 10 cores 10 threads 3nm 2.9 ~ 4.4 GHz
Intel Core i9 14900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz
AMD Ryzen 9 9950X 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz
Intel Core i9 13900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz
AMD Ryzen 9 9900X 12 cores 24 threads 4nm 4.4 ~ 5.6 GHz
Intel Core i9 14900F 24 cores 32 threads 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz
Apple M3 Max 16 cores 16 threads 3nm 2.8 ~ 4.1 GHz
AMD Ryzen 7 9700X 8 cores 16 threads 4nm 3.8 ~ 5.5 GHz
AMD Ryzen 5 9600X 6 cores 12 threads 4nm 3.9 ~ 5.4 GHz
Intel Core i9 14900KF 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz
Intel Core i9 14900K 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz
Apple M3 Pro 12 cores 12 threads 3nm 2.8 ~ 4.1 GHz
Intel Core i7 13700KF 16 cores 24 threads 10nm 2.5 ~ 5.3 GHz
AMD Ryzen 7 7700 8 cores 16 threads 5nm 3.8 ~ 5.3 GHz
Intel Core i9 13900KF 24 cores 32 threads 10nm 2.2 ~ 5.4 GHz

CPU 성능 순위(멀티코어)

CPU 이름 CPU 브랜드 코어 수 스레드 수 멀티코어 성능 제작과정 주파수 범위
AMD Ryzen 9 9950X 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz
Intel Core i9 14900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz
AMD Ryzen 9 9900X 12 cores 24 threads 4nm 4.4 ~ 5.6 GHz
Intel Core i9 13900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz
Intel Core i9 14900K 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz
Intel Core i9 14900KF 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz
Intel Core i9 13900KF 24 cores 32 threads 10nm 2.2 ~ 5.4 GHz
AMD Ryzen 9 7950X 16 cores 32 threads 5nm 4.5 ~ 5.7 GHz
Intel Core i7 14700KF 20 cores 28 threads 10nm 2.5 ~ 5.6 GHz
Intel Core i9 13900K 24 cores 32 threads 10nm 2.2 ~ 5.4 GHz
Apple M2 Ultra 24 cores 24 threads 5nm 2.4 ~ 3.5 GHz
Apple M3 Max 16 cores 16 threads 3nm 2.8 ~ 4.1 GHz
Intel Core i7 14700K 20 cores 28 threads 10nm 2.5 ~ 5.6 GHz
AMD Ryzen AI 9 HX 370 12 cores 24 threads 4nm 2.0 ~ 5.1 GHz
AMD Ryzen 9 7950X3D 16 cores 32 threads 5nm 4.2 ~ 5.7 GHz

무작위 추천

CPU 이름 CPU 브랜드 코어 수 스레드 수 제작과정 출시일
AMD Ryzen 5 2600 6 cores 12 threads 12nm(나노미터) 2018-09-11
AMD Ryzen 3 3300X 4 cores 8 threads 7nm(나노미터) 2020-04-21
Intel Core i5 10600 6 cores 12 threads 14nm(나노미터) 2020-05-01
Intel Core i5 13600KF 14 cores 20 threads 10nm(나노미터) 2022-09-27
AMD Ryzen 7 8845HS 8 cores 16 threads 4nm(나노미터) 2023-12-06
Intel Core i9 9900KS 8 cores 16 threads 14nm(나노미터) 2019-10-28
AMD Ryzen 7 6800U 8 cores 16 threads 6nm(나노미터) 2022-01-04
Qualcomm Snapdragon X Plus 10 cores 10 threads 4nm(나노미터) 2024-04-24
Intel Celeron N4000 2 cores 2 threads 14nm(나노미터) 2017-12-11
Intel Core i9 13900HK 14 cores 20 threads 10nm(나노미터) 2023-01-04
Intel Core i7 6820HQ 4 cores 8 threads 14nm(나노미터) 2015-09-01
Apple M2 Max 12 cores 12 threads 5nm(나노미터) 2023-01-17
Apple M2 8 cores 8 threads 5nm(나노미터) 2022-06-06
Intel Core i9 10980HK 8 cores 16 threads 14nm(나노미터) 2020-04-01
Apple M2 Pro 12 cores 12 threads 5nm(나노미터) 2023-01-17
Intel Core i5 8400 6 cores 6 threads 14nm(나노미터) 2017-10-05
Intel Core i7 9850H 6 cores 12 threads 14nm(나노미터) 2019-04-23
Intel Core i5 7600K 4 cores 4 threads 14nm(나노미터) 2017-01-03
Intel Core i7 11700KF 8 cores 16 threads 14nm(나노미터) 2021-03-16
AMD Ryzen 7 1700X 8 cores 16 threads 14nm(나노미터) 2017-03-02
Intel Core i9 10900KF 10 cores 20 threads 14nm(나노미터) 2020-05-01
AMD Ryzen 9 5900H 8 cores 16 threads 7nm(나노미터) 2021-04-01
AMD Ryzen 3 3200G 4 cores 4 threads 12nm(나노미터) 2019-09-30
Intel Core 3 100U 6 cores 8 threads 10nm(나노미터) 2024-01-09
Intel Processor N200 4 cores 4 threads 10nm(나노미터) 2023-01-03
Intel Processor U300 5 cores 6 threads 10nm(나노미터) 2023-01-03
AMD Ryzen 9 6900HS 8 cores 16 threads 6nm(나노미터) 2022-01-04
AMD Ryzen 9 5980HX 8 cores 16 threads 7nm(나노미터) 2021-01-12
Intel Core i7 13700H 14 cores 20 threads 10nm(나노미터) 2023-01-03
Intel Core i7 11600H 6 cores 12 threads 10nm(나노미터) 2021-06-01